Vrijstellingen in Brand en BA Gezin

Maand2016 In €2017 in €2018 in €
Januari€245,56€250,54€255,89
Februari€245,82€252,30€256,63
Maart€245,96€253,28€257,03
April€248,19€253,86€257,39
Mei€248,63€254,29€258,17
Juni€249,42€254,07€258,70
Juli€249,69€253,68
Augustus€249,98€254,44
September€249,86€254,60
Oktober€249,33€254,33
November€250,05€254,07
December€250,22€255,40

ABEX indexcijfer Brand

5/2018789
1/2018775
7/2017767
1/2017754
7/2016750
1/2016744
7/2015744
1/2015745
7/2014744

Pensioensparen en Langetermijnsparen

1/ Pensioensparen: Nieuwe formule vanaf 2018 dual pensioensparen

max. premie van 960 euro per jaar per persoon
of 1230 euro per jaar per jaar per persoon

2/ Klassiek Leven / Langetermijnsparen: max. premie van 2.310,00 euro per jaar / persoon

Opmerking: de aldus berekende korf wordt verminderd met de bedragen die recht geven op:

  • de belastingvermindering voor de kapitaalaflossingen van een lening (hypothecair) en de verzekeringspremie (woonsparen of langetermijnsparen);
  • de vermindering voor de enige en eigen woning.

Vrij aanvullend pensioen zelfstandigen + IPT

Bijdragen VAPZ 2018: met ingang van 01/01/2018 bedraagt

  • de maximumpremie van een gewoon VAPZ-contract8,17% van het referte-inkomen met een absoluut maximum van  3.187,04 EUR.
  • de maximumpremie van een sociaal VAPZ-contract: 9,40% van het referte-inkomen met een absoluut maximum van 3.666,85 EUR

De minimumpremie van een VAPZ-contract bedraagt: 100 EUR (ongeacht het inkomen)

De herwaarderingscoëfficient bedraagt voor 2018: 1,06109726.

Dit betekent dat u de belastbare beroepsinkomsten van de zelfstandige van 2015 moet vermenigvuldigen met deze coëfficiënt, waarna u de maximale VAPZ-premie kunt bepalen

In praktijk zal in de meeste gevallen, het vervaldagbericht van de verplichte sociale bijdragen dat de zelfstandige ontvangt van zijn sociale kas, al het geherwaardeerde inkomen vermelden.

Enkele specifieke gevallen:

1. de zelfstandige in bijberoep:

De zelfstandige in bijberoep mag slechts premies storten voor een VAPZ-contract indien hij verplichte speciale bijdragen betaalt zoals een gewone zelfstandige. Dit is het geval vanaf een bepaald referte-inkomen.

Voor 2017 is dit referte-inkomen 13.296,25 EUR 
De berekening van de bijdrage gebeurt dan zoals hierboven vermeld.

2. de meewerkende echtgeno(o)t(e):

Enkel de meewerkende echtgenoot in het ‘maxi’-statuut mag een VAPZ-contract afsluiten.

Ook voor de meewerkende echtgenoot geldt:

Met ingang van 01/01/2018 bedraagt 
– maximumpremie van een gewoon VAPZ-contract:
8,17% 
van het referte-inkomen
met een absoluut maximum van 3.187,04 EUR

– de maximumpremie van een sociaal VAPZ-contract: 
9,40% van het referte-inkomen
met een absoluut maximum van 3.666,85 EUR

De minimumpremie van een VAPZ-contract bedraagt: 100 EUR 
(ongeacht het inkomen)

3. de beginnende zelfstandige (met minder dan 3 volledige jaren zelfstandige activiteit):

Voor de beginnende zelfstandige geldt dat de VAPZ-bijdragen dienen berekend te worden op het bedrijfsinkomen waarop ook de wettelijke sociale bijdragen worden berekend.

Per categorie tot dewelke de zelfstandige behoort, is een forfaitair beroepsinkomen bepaald:

  • Zelfstandige in hoofdberoep: 13.550,50 EUR
  • Meewerkende echtgenoot: 5.952,74 EUR
  • Zelfstandige in bijberoep: 1.499,14 EUR

Dit forfaitair inkomen geldt voor het eventueel onvolledige beginjaar (pro rata) én voor de 3 eerste volledige jaren van de zelfstandige activiteit.

De vermelde inkomens zijn echter minimuminkomens.

Indien de zelfstandige vrijwillig zijn verplichte sociale bijdragen wenst te betalen op een hoger inkomen, dan mag hij evenzo zijn VAPZ-bijdragen op datzelfde hogere inkomen berekenen : tot max. 8,17% met een absoluut maximum van 3.187,04  EUR voor een gewoon VAPZ-contract en tot max. 9,40% met een absoluut maximum van 3.666,85 EUR voor een sociaal VAPZ-contract.

Grensbedragen in de 80%-regel

Bij de berekening van de 80%-regel wordt een raming gemaakt van het wettelijk pensioen.

Voor zelfstandigen gaat men uit van een forfaitair bedrag dat vastgesteld wordt op 25% van de maximale brutobezoldigingen waarmee men rekening houdt om het wettelijke pensioen te bepalen.

Belastingen en bijdragen op verzekeringspremies

BelastingenBijdragenTotaal
Autoverzekeringen

BA Toerisme en zaken, tweewielers + garagehouders
BA Transport van zaken < 3,5 T
BA Transport van zaken meer dan 3,5 T.(*)
BA Transport van zaken meer dan 12 T. (*)
BA Transport van zaken meer dan 12 T. (**)
Andere waarborgen (omnium, kleine omnium)
Rechtsbijstand

9.25 %
9,25 %
1.40%
1.40%
0%
9.25%
9.25%
17.85%
12,85 %
12.85%
12.85%
12.85%
17.50%
7.50%
27.10%
22,10%
14.25%
14.25%
12.85%
26.75%
16.75%
Brand woning – diefstal9.25%6.50%15.75%
Persoonlijke ongevallen9.25%9.25%
Arbeidsongevallen
Personeel niet onderworpen aan RSZ
Personeel onderworpen aan RSZ
25.50%
4,77%

25.50%
4,77%
BA Familiale9.25%9.25%
Objectieve aansprakelijkheid
BA uitbating
9.25%
9.25%
9.50%18.75%
9.25%
Transportverzekeringen
Belgie
Andere
9.25%
1.40%

9.25%

1.40%
Levensverzekeringen 
Individuele contracten (behalve pensioensparen, Riziv en Vapz)
Bedrijfsleiderverzekeringen
Groepsverzekering; IPT
Tak 26
2%
4.40%
4.40%
0%
2%
4.40%
4.40%
0%
Ziekte Invaliditeit
Gewaarborgd inkomen
Hospitalisatie
9.25%
9.25%
10,00%
9.25%
19.25%
ABR polissen12.94%

Verkeerstaksen – BIV op nieuwe en tweedehandsvoertuigen

Via de simulatiemodule op de website van de Vlaamse Belastingdienst kan u de nieuwe BIV berekenen. U vindt er bovendien nuttige informatie over de nieuwe regelgeving en de voorziene overgangsperiode.

Klik hier voor berekening BIV in Vlaanderen.