Verzekeringscases: Waterschade door (wegen)werken

Nieuw op onze blog zijn de verzekeringscases. Hierin gaan we aan de hand van concrete schadegevallen die door ons kantoor werden behandeld, bepaalde principes in de verzekeringswereld toelichten. Concreet gaan we dus op een bepaald schadegeval in, waarbij we aan de hand van de algemeen geldende voorwaarden en wetten toelichten of er al dan niet dekking is en waarom.

Waterschade door (wegen)werken in de buurt: dekking of geen dekking?

Eerder brachten we reeds een blogpost over de regeling bij een waterschade. Vandaag gaan we voor onze eerste verzekeringscase dieper in op waterschade, en de al dan niet dekking in uw brandverzekering. We doen dit concreet voor twee waterschades die ontstonden bij klanten, nadat er in de buurt (wegen)werken werden uitgevoerd.

Bouw- en wegenwerken

Onze eerste klant (A) kreeg water in z’n kelder nadat er in zijn straat wegenwerken bezig waren. De andere klant (B) kreeg hetzelfde voor, toen er op de grond aanpalend naast zijn gebouw bouwwerken aan de gang waren. Beide klanten hadden dus hetzelfde resultaat: waterschade in hun kelder, met gevolgschade aan vloer, muren en de goederen die in de kelder gestald stonden. Echter beiden door een verschillende oorzaak, waar we straks dieper op ingaan.

Gedekte oorzaken waterschade

Zoals u in onze blogpost eerder deze week al kon lezen, zijn er in principe twee oorzaken die door de verzekeringsmaatschappijen gedekt worden in geval er waterschade optreedt: het lekken van een leiding, of waterinsijpeling door het dak. Het is duidelijk dat in bovenstaande gevallen, geen van deze twee mogelijkheden de oorzaak is van de waterschade bij klanten (A) en (B). Op basis daarvan zal men de gevolgschade dus niet kunnen laten herstellen op kosten van hun brandverzekering.

Staan zij dan volledig in de kou en dienen ze zelf op te draaien voor de kosten van herstel? Niet noodzakelijk. Indien u van oordeel bent dat uw waterschade werd veroorzaakt door de fout van een derde, dan kan je dit nog steeds aangeven aan uw eigen brandverzekering. Indien er in uw brandverzekering een dekking rechtsbijstand werd opgenomen, dan kan deze trachten de kosten te verhalen op de aansprakelijke derde. Voorwaarde hiertoe is uiteraard dat deze derde effectief een fout heeft begaan, waarvoor hij aansprakelijk kan worden gesteld.

De aangehaalde oorzaken bij (A) en (B)

Terug naar onze case, met onze klanten (A) en (B) die beiden water in hun kelder kregen door de respectievelijke wegen- en bouwwerken in de buurt.

Bij (A) werd als mogelijke oorzaak naar voor geschoven dat door het gebruik van de drilboren en dus de veroorzaakte trillingen er water moet zijn ontstaan, dat z’n weg gezocht heeft en de kelder van (A) binnendrong. Op basis hiervan trachtte de rechtsbijstand in de brandverzekering van (A) de kosten van de gevolgschade te verhalen via de aansprakelijkheidsverzekering van de aannemer die de wegenwerken uitvoerde.

Bij (B) was het duidelijker. Door de graafwerken op de grond naast zijn gebouw, kwam er heel wat stof vrij. Om dit tegen te gaan, besloot de aannemer om permanent water te sproeien op de werf, zodanig dat er minder tot geen stof meer zou gegenereerd worden door de graafwerken. Zo werden er gedurende lange tijd en grote hoeveelheden water op de grond gesproeid. Dit water zocht onvermijdelijk zijn weg en kwam zo in de kelder van de aanpalende woning – van onze klant (B) – terecht.

Conclusie van de experten

In het geval van (A) werd na verder onderzoek door experten besloten dat de trillingen van de drilboor de directe oorzaak zullen geweest zijn van het water dat in de kelder bij (A) terecht kwam. Toch kon (A) via de rechtsbijstand in z’n brandverzekering geen kosten voor het herstel van de gevolgschade verhalen op de aannemer van de wegenwerken. Dit omwille van het feit dat de aannemer in kwestie geen fout maakte. Het gebruiken van een drilboor tijdens wegenwerken werd immers gezien als de “normale uitvoering van wegenwerken”. Er kon de aannemer geen foutieve handeling en dus geen fout worden verweten. En zo konden er dus ook geen kosten van (A) verhaald worden op (de aansprakelijkheidsverzekering van) de aannemer, aangezien hij geen aansprakelijkheid droeg.

In het geval van (B) daarentegen, was de conclusie voor onze klant positiever. Hier werd door de experten geoordeeld dat de grote hoeveelheden water die de aannemer gedurende lange tijd had laten sproeien, een foutieve handeling uitmaakten in hoofde van die aannemer. Hij had immers moeten weten dat die grote hoeveelheden water doorheen de grond een uitweg gingen zoeken, en dus mogelijk gingen binnendringen in één van de aanpalende gebouwen. Onze klant kon hierdoor dus, via de rechtsbijstand in z’n brandverzekering, voor een groot deel de kosten voor het herstellen van de gevolgschade verhalen op (de aansprakelijkheidsverzekering van) de aannemer.

Conclusie van deze case

Zoals eerder in de algemene blogpost omtrent waterschade aangehaald, is het niet omdat uw woning schade lijdt door vocht- of water; dat dit automatisch gedekt is in uw brandverzekering. Eén van de twee gedekte oorzaken – insijpeling van water door het dak of een lek in een leiding – dienen aanwezig te zijn.

Indien niet, kan u uw kosten trachten te verhalen op een eventueel aansprakelijke derde. Indien deze een foutieve handeling stelde, waardoor het water uw woning binnendrong, dan kan u hem daarvoor aansprakelijk stellen. Indien u een dekking rechtsbijstand onderschreven hebt in uw brandverzekering, kan u deze aanspreken om uw kosten te trachten te verhalen op de aansprakelijke derde.

Ga dus zeker na in uw brandverzekering of de dekking rechtsbijstand erin onderschreven is.

Hebt u nog verdere vragen omtrent al dan niet dekking in uw brandverzekering na waterschade, contacteer ons dan gerust.